Information Årsmöte Nyhetsbrev GWCS

  

 

Protokoll styrelsemöte 

 2021                                             

 

Protokoll nr 6

Onsdagen den 14 april 2021 kl. 19.00 via Teams

_________________________________________________________

P 76.        MÖTETS ÖPPNANDE.

Ordförande Carina Hemmingsson öppnar mötet kl.19.06

 

P 77.         VAL AV PROTOKOLLFÖRARE VID MÖTET.

Sekreterare Annika Sagström väljs till protokollförare vid mötet.

 

P 78.         VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE FÖR MÖTET.

Att jämte ordförande justera protokollet väljs Göran Björk och Carita Nilsson.   

 

P 79.        NÄRVARANDE VID MÖTET.

Carina Hemmingsson, Annika Sagström, Carita Nilsson, Björn Göthe, Lars Begnert, Göran Björk, Tomas Johansson, Jan Karlstrand och Leif Lindwall deltog på kvällens styrelsemöte. Mats Larsson anslöt till mötet vid punkt 82.   

 

P 80.        GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

 

STYRELSEN BESLUTAR ATT GODKÄNNA DAGORDNINGEN  

 

P 81.        FÖREGÅENDE PROTOKOLL   

 

STYRELSEN BESLUTAR ATT GODKÄNNA FÖREGÅENDE PROTOKOLL

 

P 82.         NATIONELLA TRÄFFEN 2021  

Träffgeneral Jan Karlstrand från Jemtwingarna är inbjuden till mötet. Medlemmar i distrikt Jämtland vill inte delta i genomförande av träffen under rådande smittläge. Restriktioner

gör också gällande att det är olämpligt/inte tillåtet att genomföra träffen. 

 

 

Protokollets sida signeras av samtliga undertecknare.   _______    _______    _______    _______

GoldWing Club Sweden (GWCS)                 Hemsida: www.gwcs.se     Org. Nr: 802011-3000 c/o Annika Sagström                                       e-post: info@gwcs.se ’ Bredsandsvägen 23                                         Bankgiro: 294–7323

749 48 Enköping                  sekreterare@gwcs.se

                                              Medlem i Gold Wing European Federation

 

Diskussion förs också rörande träffplats för den nationella träffen 2022, som blir jubileumsträff. Enligt tidigare beslut ska den nationella träffen 2022 hållas i Skåne, fråga ställs om de kan tänka sig att skjuta fram arrangerande ett år. Distrikt Skåne tar upp detta på distriktsmöte och återkommer med besked snarast.

 

STYRELSEN BESLUTAR ATT STÄLLA IN JUBILEUMSTRÄFF I GÄLLÖ, JÄMTWINGARNA SOMMAREN 2021, SAMT ATT ERSÄTTA DISTRIKTET

FÖR DE KOSTNADER SOM HITTILLS UPPSTÅTT.  

 

 

P 83.         INTERNATIONELLA TRÄFFEN 2021

Träffgeneral Leif Lindwall är inbjuden till mötet. Distrikt Kronoberg ställer sig tveksamma till att arrangera den internationella träffen på grund av det rådande smittläget. GWCS kan inte ansvara för att kontrollera vaccinpass på besökare och många har heller eventuellt inte fått vaccin. 

 

STYRELSEN BESLUTAR ATT STÄLLA IN STÄLLA IN DEN INTERNATIONELLA TRÄFFEN 2021 I KOSTA

 

 

P 84.        ÖVRIGA FRÅGOR

Arbetsmöten genomförs under maj månad, det har hittills inkommit fem anmälningar. Alla intresserade uppmanas att anmäla sig senast den 21/4.

 

 

P 84.        NÄSTA MÖTE

Tidpunkt för nästa möte blir den 28/4 kl. 19.00. 

 

P 85.        MÖTETS AVSLUTANDE

Mötet avslutas kl. 19.46 

INBJUDAN TILL ARBETSMÖTEN – GWCS

 

Utifrån beslut på styrelsemöte nr.3 §39 hålls GWCS arbetsmöten i digital form under maj månad. Alla intresserade medlemmar inbjudes att delta efter föranmälan. Anmälda deltagare fördelas i tre grupper för att diskutera punkterna nedan. Företrädare för styrelsen deltar i arbetsmötena. 

 

 Tidpunkt: Söndag 2 maj kl.10-13

Söndag 9 maj kl.10-13

Söndag 23 maj kl.10-13

 Kortare pauser kommer att tas.

 

Inbjudna: GWCS Distriktsombud och övriga intresserade medlemmar.  

 

Anmälan: Senast den 21 april till sekreterare@gwcs.se 

 

 Synpunkter som framkommer på arbetsmöte kommer att ligga till grund för fortsatt arbete i styrelsen. Punkter att diskutera:

 

  • Medlemsfrågan – nya tankar om att locka nya och behålla gamla medlemmar i GWCS.

 

  • Ökat deltagande på GWCS träffar – kan blandträffar vara ett alternativ?

 

  • Vilka priser ska delas ut på GWCS träffar?

 

  • Medlemmar i vilande distrikt – hur kan vi säkerställa att de kan delta i valen inför föreningsstämman.

 

  • Hur bör uppdraget som GWCS medlemsansvarig utvecklas? Vilket stöd behöver medlemsansvarig vara till distrikten?

 

  • Hur ska vi få hemsidan mer levande? Distriktens egna hemsidor, hur ska de fungera i relation till GWCS hemsida?

ÅRSMÖTE VIA TELEFON SKARABORG 2021

1 Mötet öppnades och upprop av DO Ulla Holm

2 Val av ordförande för mötet blev Anders Westermark.

3 Val av sekreterare för mötet blev Eva Wixtröm

4 Val av justerare för mötet valdes Åke Frisk, Harald Holm

5 Val av distriktsombud för 2021 omvaldes Ulla Holm

6 Val av kassör 2 år nyval Håkan Modig medl.nr 2295

7 Val av vebb master för 2021omvaldes Harald Holm

8 Val av fotoansvarig omvaldes för 2021 Harald Holm

9 Val av valberedning 2 år 2021 omvaldes Claes Jonsson

10 Val av styrelsesuppleant 2021 2 år omvaldes Åke Frisk

11Val av revisor nyval 1 år 2021 Krister Hyltèn medl. nr 2098

12 Val av medlemsansvarig: 2021 1år omvald Harald Holm

13 Ekonomirapport lästes upp av kassör Anders Westermark

 som godkändes.

14 Revisionsrapporten upplästes av Anders Westermark som

      godkändes

15 Motionerna studerades och besvarades. 

A: avslås  B: tillstyrks   C: avslås                                                                                               

16 Nomineringar till huvudklubben gjordes utfallet föll på valberednings förslag på alla poster

Justeras:              Åke Frisk                              Harald Holm                                                                                  

Klubben har en sluten facebook

grupp som du som medlem gärna får vara med i.


Gå inn på GWC Skaraborg